תנאי שימוש באתר karmit.co.il

כללי

ברוכים הבאים לאתר karmit.co.il (להלן "האתר").

בהיכנסך לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן "תנאי שימוש"). תנאי שימוש אלו מחייבים את כל הגולשים באתר מרגע פרסומם.

רק במידה והינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, הינך רשאי לעשות בו שימוש בהתאם לנהלים ולתקנון זה.

האתר (על תכניו) מוצע לגולשים ולציבור הרחב כמות שהוא ובלא אחריות כלשהי.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש ללא צורך בהודעה מוקדמת, ועל הגולשים להתעדכן עצמאית בשינויים אלו. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות הקישור: תנאי שימוש.

האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת. בשימוש באתר הינך מתחייב לוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד אתר karmit.co.il

מדיניות פרטיות

מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, אשר יימסרו דרך האתר ישמשו למטרה לשמם נמסרו בלבד כאמור וכמוסכם בתנאי שימוש אלו. האתר לא יעביר כל מידע שנמסר באמצעותו לאף גורם שלישי ללא הסכמת המשתמש.

עוגיות

אתר זה עושה שימוש בעוגיות (Cookies), על מנת לשפר את המהירות והיעילות של השימוש במערכת על ידי הגולשים באתר ועל מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים על עצם השימוש באתר, בערוציו ובמידע המצוי בו. במידה והמשתמש אינו מעוניין בקבלת Cookies, ניתן למנוע זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן המשתמש. כמו כן ניתן למחוק Cookies שנשמרו במחשב המשתמש. לביצוע פעולות אלה יש להיעזר במידע העזרה שניתן במסגרת דפדפן האינטרנט. שים לב, במידה וייחסם השימוש בעוגיות בדפדפן, עלולים להיות שיבושים באתר.

מידע מסחרי ופרסומות

האתר לא יישא בכל אחריות ו/או חבות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, אלא האחריות הבלעדית היא של המפרסם בלבד. פרסום המודעות על ידי בעלי האתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן. שימוש מסחרי באתר, בתכנים, במידע, במערכות ובכל חלק מהללו אסור בהחלט בלא קבלת הסכמת האתר, בכתב ומראש.

כמו כן, האתר רשאי להוסיף מידע מסחרי ופרסומות ליד, בתוך ובכל מקום שקשור במישרין או בעקיפין לפרסומים ו/או לתוכן הגולשים באתר, ולא תהא למפרסמים ו/או למשתמשים ו/או לגולשים שהעלו את התוכן או שהתוכן שלהם הועלה על ידי צוות האתר, שום טענה, דרישה או תביעה בעניין, כולל קבלת תמורה, פיצוי או שיפוי כלשהם.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

בעצם השימוש באתר ובהעלאת תכנים שלך לאתר, על ידך או ע"י צוות האתר, הינך מאשר בזאת כי האתר הינו בעל זכות שימוש בתכנים ויוכל לעשות כל שימוש בתכנים אלו, לרבות פרסומם באמצעי המדיה, מבלי לקבל אישור נוסף ממך מראש ובכתב ואף אם יפיק רווחים מהם. כמו כן, לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה כלשהיא כנגד האתר כיוון שהינך מאשר זאת בתנאי שימוש אלו, ואין זו נחשבת הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני. מובהר, כי העלאת תוכן שהינו תוכן גולשים לאתר אינה שוללת מבעלי זכויות היוצרים בתוכן את זכויותיהם בו, אך מעניק לאתר רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן ו/או בטריטוריה, ולכל שימוש באשר הוא, ללא צורך כאמור ליידע אותם בדבר.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בסודות והסימנים המסחריים, בתכנים שנוצרו על ידי צוות האתר ו/או על פי הזמנתו, המידע אודות המוצרים והמאכלים שמוזנים, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו  הם של בעלי האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל ללא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר, בכתב ומראש. בעת מסירת תכנים לפרסום באתר הינך מאשר בזאת כי הינך בעל זכויות היוצרים בתוכן או שקיים עבורך אישור והיתר כדין להעביר את התוכן לפרסום באתר. הנהלת האתר לא תהא אחראית לתכנים אלו, אשר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, וכל תוצאה ו/או השלכה ישירה או עקיפה, של השימוש בתוכן זה של צדדים שלישיים, הינה על אחריותו הבלעדית של ספק התוכן, קרי מעביר התוכן לפרסום באתר.

תנאי השימוש והזכויות בתכנים המועברים לאתר (מוצרים, מתכונים, תפריטים, כתבות וכו')

בעת הרשמתך לאתר אתה מאשר ומקבל שכל פעולה שתבצע, וכל תוכן שתוסיף לאתר או בעזרת צוות האתר , ובפרט המוצרים שתוסיף ו\או התפריטים שתבנה ו\או המתכונים שתוסיף ו\או ההודעות שתכתוב בפורומים ו/או כתבות/טיפים שבועיים, הינם תכנים אשר הינך מוסר לפרסום באתר ומקנים לאתר רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן ובמקום, ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עבור תוכן זה שפורסם באתר, ובפרט זאת לא תהא לך כל דרישה לתשלום ו/או קבלת תמלוגים בגין התכנים המוצגים באתר או בכל מדיה אחרת. כמו כן, ידוע לך כי לאתר הזכות לבצע שינויים בתכנים המועלים על ידך ו/או שנשלחו על ידך לאתר, ובכלל זאת שינויי עריכה, שינויי תוכן וכו', ולבעלי האתר הזכות לבחור את אופן הצגת התכנים ומשך זמן הצגתם, וכי לא תהא לך הזכות לדרוש את הסרת התכנים ואת הפסקת הצגתם באתר, וכי לאתר תהא הזכות להסיר את התכנים בכל עת. אין להזין מידע שעלול לפגוע בכל צורה שהיא בכל אדם או ארגון, לרבות מידע שגוי ומטעה וכמו כן, אין לפרסם מתכונים ו\או תפריטים ו\או כתבות ו\או הודעות בפורומים השונים שמפרים זכויות יוצרים וקניין רוחני. המערכת רשאית למנוע הוספת אנשי מקצוע בכל עת, להסיר מתכונים שתוסיף, לבטל שיתוף של תפריטים שתבנה, לבטל את הרשאתך לשיתוף תפריטים, להסיר כתבות באתר, להסיר הודעות שתכתוב בפורומים, וכן, רשאית להחרים את חשבונך, במידה ותחליט שנכון לעשות כך. האתר רשאי להציג את תכני הגולשים באתר ובאתרים עמם הינו מצוי בשיתוף פעולה.

שים לב  הינך מתחייב כי כל תוכן שתעלה באתר, או שאישרת לצוות האתר להעלותו במקומך ותחת השם שלך לאתר לרבות תמונתך , הינו בבעלותך ובאחריותך הבלעדית וכי אינו מהווה הפרת זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני או כל זכויות אחרות. הינך מצהיר כי התכנים המועלים על ידך אינם מפרים זכויות יוצרים וכי הינם בבעלותך, כולל כל הזכויות לגביהם (לרבות זכויות קניין רוחני), ואינם תכנים גזעניים ו/או תכני לשון הרע ו/או בעלי אופי מיני ו/או תכנים מסיתים ו/או תכנים הפוגעים בפרטיות ו/או ברגשות הציבור.

במידה והתכנים שהועברו על ידך אל האתר מפרים זכויות יוצרים וקניין רוחני ו/או כל עבירה ו/או הפרה ו/או עוולה אחרת המוגדרת בחוק, הינך מתחייב באישור תקנון זה כי אתר karmit.co.il לא יהיה אחראי לכך וכי אתה הוא האחראי הבלעדי להפרות כאלו או אחרות. הינך מאשר בזאת באופן מוחלט כי אתר karmit.co.il מסיר מעצמו כל אחריות בנושא והטיפול והאחריות בנושא יועברו ישירות אליך.

לאתר karmit.co.il לא תהא שום אחריות כלפיך במידה ותהיה הפרת זכויות קניין רוחני/זכויות יוצרים מצידך.

כתיבת תגובות באתר

אין לפרסם באתר Karmit.co.il תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות המוציאות לשון הרע, תגובות גזעניות, תגובות בעלות אופי מיני, תגובות לביצוע הסתה, תגובות הפוגעות בפרטיות, תגובות הפוגעות ברגשות הציבור ותגובות המפרות זכויות קניין רוחני. למען הסר ספק, הנושא באחריות הבלעדית לתוכן התגובה המפורסמת הוא כותב התגובה, ואתר karmit.co.il שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם את התגובה ו/או חלקה ו/או למחוק תגובות שפורסמו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ו/או בהתאם להוראות משפטיות. האתר לא יהיה אחראי להודעות האלה וכל תביעה שתהא תועבר ישירות לכותב התגובה.

שימוש באתר לבעלי אתרים חיצוניים

השימוש בשירותי אתר karmit.co.il באתרים חיצוניים (כדוגמת אתרי מדידה , אנליזה וכדומה) הינם באחריות בעלי האתר החיצוני בלבד, ולא תהא לבעל האתר החיצוני כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד השירות אשר מסופק בחינם. אתר karmit.co.il לא יישא בכל אחריות ו/או חבות כלפי האתרים החיצוניים אשר עושים שימוש בשירותי אתר karmit.co.il . השימוש בשירותי האתר באתרים חיצוניים מחייב הצבת קרדיט עם לוגו של אתר karmit.co.il , בהתאם לקוד שמסופק בכלים שבאתר. המערכת רשאית למנוע שימוש בשירותי האתר בכל עת, במידה ונמצא זאת לנכון.

RSS

במידה ומאופשרים באתר שירותי RSS המוצעים לגולשים ללא תשלום, כשהשימוש הוא על ידי תוכנות המיועדות ל– RSS. אין לעשות בשירות שימוש מסחרי כלשהו, אלא אך ורק שימוש פרטי. השירות חייב להיעשות על ידי קישור ישיר לאתר karmit.co.il ללא קיצורי דרך ומתווכים. הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש בשירות כולו או חלק ממנו, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת וביידוע הגולשים.

המשתמש בשירות ה– RSS פוטר את האתר מכל אחריות לנזקים ולכל השלכה באשר היא, ומקבל על עצמו את האחריות הבלעדית לכך. לא תהיה למשתמש כל תביעה לשיפוי בגין נזקים אלה. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל תוצאה של שימוש בשירות זה, במישרין או בעקיפין, העלולה להיגרם לו או לצדדים שלישיים.

המשתמש פוטר את האתר מאחריות לגבי זמינות שירות ה– RSS והתכנים שהוא נחשף אליהם כתוצאה משימוש בשירות, ולכל השלכה ותוצאה שהם עלולים לגרום לו או לאחרים. למשתמש לא תהא כל דרישה או תביעה בנוגע לשירות ה– RSS הניתן לו בחינם, והוא פוטר את האתר מכל אחריות בנושא. המשתמש מסכים כי כל התכנים המוצגים בשירות זה הינם בעלי זכויות יוצרים של האתר או של ספקי התוכן שלו שהעניקו לאתר זכות שימוש בלתי מוגבלת בזמן ובמקום, ומתחייב שלא להפר את זכויות אלה.

הגבלת השימוש באתר למטרות אישיות וחוקיות בלבד

אתר זה מיועד לשימוש אישי בלבד וחל כל איסור לעשות באתר ו/או בתכנים המפורסמים בו שימוש מסחרי כלשהו. אין לבצע שינויים, להעתיק, לשדר, להפיץ, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרטי המידע, התוכנה, השירותים והמוצרים אשר מקורם באתר זה.

סימני מסחר

כל סימני המסחר של החברות, המוצרים, התוכנות והיישומים המופיעים באתר שייכים לבעליהם.

אחריות

הגולש באתר מצהיר כי ידוע לו כי באפליקציה ובנתונים הכלולים במאגר המידע עלולות להיות טעויות או חוסרים כלשהם וכי למערכת האתר לא תהיה כל אחריות או חבות כלשהן בגין השימוש שיעשה הגולש באתר הן באפליקציה, והן במאגר המידע, וכן בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בהם במישרין או בעקיפין. השימוש שיעשה במידע שיופק על ידי הגולש הוא על אחריות הגולש בלבד. האתר איננו מתחייב כלפי הגולשים לזמינות ו/או לתקינות מערכת האתר.

המידע אודות המוצרים והמאכלים שבאתר מסתמך על הנתונים שהיצרנים מפרסמים על גבי אריזות המזון בלבד, על נתונים שנשלחו אל מפעילי האתר על ידי היצרנים עצמם. אתר karmit.co.il לא מוסיף ו/או משנה את הנתונים, אלא מציג אותם כפי שהיצרן מפרסם (תוך התאמה לעיצוב, מבנה ומערכת האתר), לרבות המידע הנוסף, רכיבי המוצר, מידע לאלרגנים, הערך התזונתי, כשרות, צבעי מאכל, חומרים משמרים וכו'. חשוב לציין כי לכל מוצר במאגר המוצרים באתר קיים תאריך עדכון ו/או הוספה למאגר המובלט בצבע אדום. פרטי ונתוני המוצרים משתנים לעיתים על ידי היצרנים, ולכן יש לקחת זאת בחשבון ולהתבסס על הנתונים על אריזות המזון עצמן. המידע המופיע באתר אודות רכיבי המוצר אינו מחליף את המידע המופיע על גבי המוצר עצמו. בכל מקרה של ספק יש להסתמך על המידע שעל גבי המוצר בלבד. לא תחול על אתר karmit.co.il אחריות ו/או חבות בגין כל נזק אשר ייגרם מהשימוש בנתונים, שכן אינם נבדקים על ידי אתר karmit.co.il (הכוונה לבדיקות מעבדה) ואינו אחראי לאמיתות הנתונים ותוקפם. לעושה שימוש במידע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעקבות השימוש במידע שמוצג. כמו כן, עלולות להיות טעויות וסטיות בנתונים המוצגים באתר ולמשתמש לא תהא כל דרישה ו/או טענה בשל כך.

משתמשים המעבירים תכנים אל האתר ובכלל זאת טיפים, כתבות, מתכונים, יעוץ והנחיות וכו', מסכימים בזאת כי האחריות לאמור בתכנים אלו הינה עליהם בלבד ובכלל זאת האחריות לנזק או לפגיעה לצד שלישי כלשהוא בגין האמור בתכנים. מפעילי האתר לא יישאו באחריות/חבות כלשהיא בנוגע לנזקים כלשהם שיגרמו למשתמשים כתוצאה משימוש באתר.

יודגש כי בשום מקרה אין לסמוך על התכנים המתפרסמים באתר (בין בכתבות, בתגובות, ופרסומים אחרים כלשהם לצורך קבלת החלטות משפטיות, אישיות, רפואיות, כספיות או אחרות . האתר והתבנים המתפרסמים בו אינם מהווים תחליף ליעוץ מקצועי לשם קבלת ייעוץ מותאם באופן אישי. בכניסה לאתר, נותן הגולש הסכמתו לתנאי השימוש הללו.

שליחת עדכונים ומידע פרסומי

במידה והמשתמש נתן הסכמתו לכך, רשאי האתר לשלוח אליו הודעות בדואר אלקטרוני ולעדכנו בדבר שירותים חדשים, מוצרים, תכנים ומידע שיווקי, בין אם מקור המידע הינו האתר עצמו ובין אם מפרסמים אחרים. האתר לא יעביר את פרטי המשתמש לגורמים אחרים אם לא ניתנה לכך הסכמת המשתמש. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו ולהפסיק את שליחת הודעות הדואר האלקטרוני אליו בכל שלב ובכל עת.

שיפוי

המשתמש, לרבות מפרסם ו/או גולשים המעבירים תכנים לאתר, מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מפעיליו ו/או מי מטעמם, בגין כל נזק, תשלום, הוצאה, אבדן רווחים או הפסד שייגרמו להם עקב מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי להפר תנאי שימוש אלה ו/או כדי להוות מעשה בלתי חוקי.

קישורים

אתר זה כולל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידי בעלי ומפעילי אתר זה. לבעלי אתר זה אין כל שליטה על אתרים שבידי גורמים אחרים. מפעילי ובעלי אתר זה אינם נושאים באחריות כלשהי לתכנים המופיעים באתרים אחרים ו/או לכל נזק שעלול להיגרם בעקבות שימוש באתרים אחרים. הכללת קישורים לאתרים אחרים נועדה לנוחיות המשתמשים בלבד ואין לראות בה משום הסכמה ו/או אישור למידע המפורסם בהם ו/או כדי להצביע על קשר בין אתר זה למפעילי אתרים אחרים.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר ו/או מהשימוש בו הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון.